Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności

Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podjąć lub już podejmują działania społeczne oraz są zainteresowani rozwojem i profesjonalizacją działalności wolontariackiej z terenu całego kraju, do bezpłatnego udziału w projekcie Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności.

Podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych nasi eksperci i trenerzy postarają się przekazać  wiedzę m. in. na temat:

  • praw i obowiązków wynikających z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
  • aspektów prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych,
  • możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
  • inicjowania działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego na przykładzie współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Centrum Integracji Społecznej oraz wolontariatu,
  • możliwości tworzenia partnerstw formalnych i nieformalnych w różnych obszarach działalności społecznej,
  • rozpoznawania przypadków dyskryminacji i przemocy w środowiskach oraz mobbingu w miejscu pracy,
  • podstaw aspektów prawnych związanych z dyskryminacją, przemocą i mobbingiem oraz możliwościami reagowania i przeciwdziałania temu problemowi, a także podejmowania kroków w celu ich przeciwdziałania,
  • radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i komunikacji międzyludzkiej,
  • odpowiedniego postępowania z końmi by bezpiecznie służyć pomocą podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.).

Spotkania będą się odbywały w 10 osobowych grupach. Każda grupa odbędzie dwa dwudniowe spotkania. Podczas pierwszego z nich będą się odbywały zajęcia teoretyczne i praktyczne z prawnikiem i wieloletnim praktykiem w działalności społecznej. Na tym spotkaniu eksperci przekażą wiedzę na temat aspektów prawnych oraz możliwości sposobów podejmowania działalności społecznej.

Na drugim spotkaniu trenerzy przedstawią zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego postępowania z końmi oraz radzenia sobie ze stresem i przełamywaniem barier w komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela) od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu, Drużynie koło Mosiny oraz tam, gdzie zbierze się grupa 10 chętnych. Zapraszamy wszystkich chętnych już od 15 roku życia. Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie.

Udział w projekcie, to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doskonała okazja do poznania nowych ludzi z pasją, nawiązania kontaktów i być może wspólnych działań na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności.

Mamy już komplet chętnych!!! Możliwe jest jedynie zapisywanie na listę rezerwową.

Poniżej można zapoznać się z dokumentami związanymi z realizacją projektu. UWAGA! Nie ma potrzeby ich drukowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet dokumentów na pierwszym spotkaniu. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH – załącznik nr 2 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW – załącznik nr 3 do regulaminu

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szczegółowy harmonogram szkoleń podamy wkrótce.

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres westernhobby@gmail.com lub telefonicznie do Wiesławy Czerpińskiej – koordynatora projektu – 785 389 586.

Serdecznie zapraszamy!

Projekty

Projekty

Realizujemy projekty, w których kładziemy nacisk na profesjonalizm i bezpieczeństwo wolontariuszy. Staramy się przekazywać wiedzę, która będzie przydatna w życiu prywatnym, zawodowym, podczas realizacji pasji hobbystycznych czy w działaniach społecznych.

Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Z nieukrywaną radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu:

„Wolontariusz – profesjonalista:

pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”.

Celem projektu jest: – podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,

– przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),

– podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,

– budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,

– podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,

– rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Dzięki projektowi mamy zamiar przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, spowoduje napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia będą jednocześnie platformą służącą lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Projekt zakończony.

Projekt Kulturalne Ikony Regionu

Projekt Kulturalne Ikony Regionu

Jesteśmy organizacją społeczną kojarzoną z końmi, organizacją szkoleń horsemanship i z rekreacyjną jazdą konną w stylu western. To prawda, że prowadzimy wiele takich i podobnych działań i że ten obszar działalności jest nam szczególnie bliski. Prowadzi to jednak do stereotypowego postrzegania naszej działalności społecznej. Ale my lubimy łamać wszelkie stereotypy! Nasze cele statutowe zakładają działania w wielu obszarach pożytku publicznego, a jednym z nich jest „edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości”.  Od 15 marca 2014 r. pracowaliśmy nad realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego (w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)”.

Prof. Józef Kostrzewski – Wielkopolanin, czołowy polski prehistoryk, archeolog, a jednocześnie wybitny działacz społeczny i patriota jest najczęściej postrzegany jedynie jako badacz słynnej prehistorycznej osady w Biskupinie. Zadanie, które zrealizowaliśmy miało na celu zasadnicze przewartościowanie i wzbogacenie wizerunku Profesora, niewątpliwie zasługującego na miano kulturalnej ikony regionu.

Więcej o zrealizowanym zadaniu:loga_WBC_www

KOLEKCJA CYFROWA PROF. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO (1885-1969) –  CZOŁOWEGO POLSKIEGO PREHISTORYKA, MUZEALNIKA I PATRIOTY – JUŻ DOSTĘPNA NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ WBC (WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA)

Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego, powstała dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jej celem było zasadnicze przewartościowanie wizerunku tego czołowego polskiego prehistoryka i archeologa, a jednocześnie wybitnego działacza społecznego i patrioty, w oparciu o odpowiedni zestaw oryginalnych źródeł historycznych. Znalazły się  wśród nich zarówno teksty samego Józefa Kostrzewskiego (publikowane oraz pozostające w rękopisie), jak i publikacje poświęcone jego osobie, a także zdjęcia i dokumenty. Udostępniono je w formie cyfrowej na ogólnie dostępnej, bezpłatnej i szeroko znanej platformie internetowej Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), opatrując tekstami wprowadzającymi i podpisami oraz systemem  odnośników. Do utworzenia Kolekcji wykorzystano liczne pozyskane już uprzednio archiwalia, uzupełnione wynikami dodatkowej kwerendy, przeprowadzonej w kilku wybranych archiwach i bibliotekach naukowych w Polsce i za granicą. W efekcie uzyskano znacznie pełniejszy wizerunek życia i działalności tego wybitnego Wielkopolanina, Polaka i Europejczyka.

Dzięki umieszczeniu Kolekcji w WBC, gdzie stanowi ona osobną pozycję głównego menu, a także dzięki szerokiej promocji, towarzyszącej inauguracji tego przedsięwzięcia, może się ona już wkrótce stać stałym i ważnym źródłem informacji o prof. Józefie Kostrzewskim i głównych kontekstach naukowych, historycznych i kulturowych związanych z jego osobą. Ponieważ WBC jest zintegrowana z kilkudziesięcioma innymi polskimi bibliotekami cyfrowymi, jej zawartość można przeglądać również za pośrednictwem każdej z zainstalowanych tam wyszukiwarek. Zgodnie z przyjętym założeniem, obecny – skromny, bo liczący jedynie 50 pozycji o łącznej objętości 500 stron, zasób Kolekcji stanowi zalążek zespołu, który będzie w przyszłości systematycznie rozszerzany.

Realizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko (prezes – Wiesława Czerpińska); opracowanie merytoryczne – dr Andrzej Prinke (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu);
przygotowanie informatyczne – mgr Ewa Wichlińska (Biblioteka Uniwersyteckiej w Poznaniu).

 Andrzej Prinke

Poznań, 30 X 2014

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – Kolekcja prof. Józefa Kostrzewskiego

 WBC_www