Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2013.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2013 podjęła następujące działania:

 1. 1.09.2013 r. przygotowała i przeprowadziła imprezę pt. „Pożegnanie lata”. Impreza maiła na celu zapoznania uczestników z naturalnymi metodami pracy z końmi, oraz promowanie bezpiecznej rekreacyjnej jazdy konnej w formie pokazów edukacyjnych i zabawy.
 2. 14.09.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 15.09.2013 r. przeprowadziliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi, podczas amatorskich zawodów jeździeckich i w powożeniu zaprzęgami.
 4. 26 i 27.09.2013 zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjno-integracyjny dla klas pierwszych Społecznego Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Podczas zajęć przeprowadziliśmy szereg pokazów i ćwiczeń z końmi w celu bezpiecznej, rekreacyjnej jazdy konnej.
 5. 30.11 i 1.12.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe w Centrum Hipiki Jaszkowo, gdzie na spotkaniu jeźdźców w stylu klasycznym zapoznawaliśmy z podstawami psychologii koni i ćwiczyliśmy naturalne metody pracy z nimi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2013 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 9 110,00 zł w tym:

– darowizny 1 710,00 zł

– działalność statutowa odpłatna 7 400,00 zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 5 595,83 zł w tym:

– zużycie materiałów 610,58 zł

– usługi obce 3 037,24 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 800,00 zł

– pozostałe 1 148,01 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. a) W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę
 2. b) Wydatki na umowy o dzieło w 2013 roku wyniosły: 800,00 zł.
 3. c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. e) Fundacja posiada rachunki bankowe w Raffeisen POLBANK.
 6. f) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił

3 514,17 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała lokat bankowych.

 1. g) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 2. h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 3. i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 4. j) Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.