Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności

Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby podjąć lub już podejmują działania społeczne oraz są zainteresowani rozwojem i profesjonalizacją działalności wolontariackiej z terenu całego kraju, do bezpłatnego udziału w projekcie Profesjonalny wolontariusz i animator działań na rzecz społeczności.

Podczas 40 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych nasi eksperci i trenerzy postarają się przekazać  wiedzę m. in. na temat:

 • praw i obowiązków wynikających z Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie,
 • aspektów prawnych związanych z zakładaniem organizacji pozarządowych,
 • możliwości inicjowania działań na rzecz społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i Jednostkami Samorządu Terytorialnego,
 • inicjowania działań prowadzących do rozwoju kapitału społecznego na przykładzie współpracy pomiędzy organizacjami społecznymi, Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Centrum Integracji Społecznej oraz wolontariatu,
 • możliwości tworzenia partnerstw formalnych i nieformalnych w różnych obszarach działalności społecznej,
 • rozpoznawania przypadków dyskryminacji i przemocy w środowiskach oraz mobbingu w miejscu pracy,
 • podstaw aspektów prawnych związanych z dyskryminacją, przemocą i mobbingiem oraz możliwościami reagowania i przeciwdziałania temu problemowi, a także podejmowania kroków w celu ich przeciwdziałania,
 • radzenia sobie ze stresem, przełamywania barier i komunikacji międzyludzkiej,
 • odpowiedniego postępowania z końmi by bezpiecznie służyć pomocą podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak: hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.).

Spotkania będą się odbywały w 10 osobowych grupach. Każda grupa odbędzie dwa dwudniowe spotkania. Podczas pierwszego z nich będą się odbywały zajęcia teoretyczne i praktyczne z prawnikiem i wieloletnim praktykiem w działalności społecznej. Na tym spotkaniu eksperci przekażą wiedzę na temat aspektów prawnych oraz możliwości sposobów podejmowania działalności społecznej.

Na drugim spotkaniu trenerzy przedstawią zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie bezpiecznego postępowania z końmi oraz radzenia sobie ze stresem i przełamywaniem barier w komunikacji międzyludzkiej.

Zajęcia szkoleniowe będą się odbywały w weekendy (sobota i niedziela) od sierpnia do listopada 2016 r. w Pszczewie, Poznaniu, Drużynie koło Mosiny oraz tam, gdzie zbierze się grupa 10 chętnych. Zapraszamy wszystkich chętnych już od 15 roku życia. Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów na udział w projekcie.

Udział w projekcie, to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale również doskonała okazja do poznania nowych ludzi z pasją, nawiązania kontaktów i być może wspólnych działań na rzecz lokalnych czy regionalnych społeczności.

Mamy już komplet chętnych!!! Możliwe jest jedynie zapisywanie na listę rezerwową.

Poniżej można zapoznać się z dokumentami związanymi z realizacją projektu. UWAGA! Nie ma potrzeby ich drukowania. Wszyscy uczestnicy otrzymają komplet dokumentów na pierwszym spotkaniu. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – załącznik nr 1 do regulaminu

OŚWIADCZENIE O DANYCH OSOBOWYCH – załącznik nr 2 do regulaminu

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW – załącznik nr 3 do regulaminu

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szczegółowy harmonogram szkoleń podamy wkrótce.

Wszelkie pytania odnośnie uczestnictwa w projekcie prosimy kierować na adres westernhobby@gmail.com lub telefonicznie do Wiesławy Czerpińskiej – koordynatora projektu – 785 389 586.

Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2014.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2014 podjęła następujące działania:

 1. Od 15.03. do 15.09. 2014 r. pracowaliśmy nad realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego (w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)”. Powierzenie tego zadania pozwoliło nam realizację naszego celu statutowego zakładającego działania w obszarze edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości”. W wyniku realizacji zadania powstała Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego, która w sposób zasadniczy przewartościowała wizerunek tego czołowego polskiego prehistoryka i archeologa, a jednocześnie wybitnego działacza społecznego i patrioty, w oparciu o odpowiedni zestaw oryginalnych źródeł historycznych. Znalazły się  wśród nich zarówno teksty samego Józefa Kostrzewskiego (publikowane oraz pozostające w rękopisie), jak i publikacje poświęcone jego osobie, a także zdjęcia i dokumenty. Udostępniono je w formie cyfrowej na ogólnie dostępnej, bezpłatnej i szeroko znanej platformie internetowej Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), opatrując tekstami wprowadzającymi i podpisami oraz systemem  odnośników.
 2. 26 i 27.04.2014 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 03.05.2014 r. podczas zawodów skokowych odbywających się w JKS Mieczowo zorganizowaliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi. Uczestniczący w zawodach zawodnicy oraz publiczność mogła się przekonać jak można zbudować bezpieczne relacje z koniem i przez to osiągać lepsze rezultaty sportowe.
 4. 16 – 18.05.2014 r. w ośrodku agroturystycznym Ostrowo Młyn zorganizowaliśmy „Klinikę” z amerykańskim trenerem i specjalistą od układania koni Joe Turnerem. Klinika miała na celu poznanie technik i metod pracy z końmi, które finalnie prowadzą do dobrego porozumienia z tymi zwierzętami, a tym samym jada konna staje się bezpieczna. Techniki pracy z końmi zaprezentowane przez Joe Turnera są uniwersalne i pozwalają również osiągać bardzo dobre wyniki sportowe. Jednak nasza organizacja głównie kładzie nacisk na bezpieczną, rekreacyjną jazdę konną.
 5. od 01.06 do 31.12.2014 realizowaliśmy zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

„Wolontariusz – profesjonalista: pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”. Realizacja zadania miała na celu:

 • podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),
 • podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,
 • budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,
 • podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie – wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 • rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Tym samym projekt miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, miał spowodować napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia były jednocześnie platformą służącą, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Cele zostały osiągnięte.

6. W 2014 r. zebraliśmy materiały, zredagowaliśmy artykuły, złożyliśmy i wydaliśmy dwa numery internetowego             pisma WesternNET, które ma na celu popularyzację rekreacyjnej jazdy konnej i jeździectwa w ogóle oraz                   naturalnych metod pracy z końmi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2014 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 63 414,02 zł w tym:

– darowizny 8 842,02 zł,

– działalność statutowa odpłatna 10 072,00 zł,

– dofinansowanie zadania przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 4 500 zł,

– dofinansowanie zadania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu inicjatyw Obywatelskich 40 000 zł.

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 62 445,05 zł w tym:

– zużycie materiałów 571,39 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia 32 318,93 zł

– pozostałe 29 554,73 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
 2. Wydatki na umowy zlecenia w 2014 roku wyniosły: 32 318,93 zł.
 3. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. Fundacja posiada rachunki bankowe w Raiffeisen POLBANK.
 6. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 4 812,47 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała lokat bankowych.
 7. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 8. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 9. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 10. Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.

Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Z nieukrywaną radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu:

„Wolontariusz – profesjonalista:

pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”.

Celem projektu jest: – podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,

– przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),

– podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,

– budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,

– podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,

– rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Dzięki projektowi mamy zamiar przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, spowoduje napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia będą jednocześnie platformą służącą lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Projekt zakończony.

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2013.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2013 podjęła następujące działania:

 1. 1.09.2013 r. przygotowała i przeprowadziła imprezę pt. „Pożegnanie lata”. Impreza maiła na celu zapoznania uczestników z naturalnymi metodami pracy z końmi, oraz promowanie bezpiecznej rekreacyjnej jazdy konnej w formie pokazów edukacyjnych i zabawy.
 2. 14.09.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 15.09.2013 r. przeprowadziliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi, podczas amatorskich zawodów jeździeckich i w powożeniu zaprzęgami.
 4. 26 i 27.09.2013 zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjno-integracyjny dla klas pierwszych Społecznego Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Podczas zajęć przeprowadziliśmy szereg pokazów i ćwiczeń z końmi w celu bezpiecznej, rekreacyjnej jazdy konnej.
 5. 30.11 i 1.12.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe w Centrum Hipiki Jaszkowo, gdzie na spotkaniu jeźdźców w stylu klasycznym zapoznawaliśmy z podstawami psychologii koni i ćwiczyliśmy naturalne metody pracy z nimi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2013 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 9 110,00 zł w tym:

– darowizny 1 710,00 zł

– działalność statutowa odpłatna 7 400,00 zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 5 595,83 zł w tym:

– zużycie materiałów 610,58 zł

– usługi obce 3 037,24 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 800,00 zł

– pozostałe 1 148,01 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. a) W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę
 2. b) Wydatki na umowy o dzieło w 2013 roku wyniosły: 800,00 zł.
 3. c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. e) Fundacja posiada rachunki bankowe w Raffeisen POLBANK.
 6. f) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił

3 514,17 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała lokat bankowych.

 1. g) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 2. h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 3. i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 4. j) Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.