Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2014.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2014 podjęła następujące działania:

 1. Od 15.03. do 15.09. 2014 r. pracowaliśmy nad realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego (w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)”. Powierzenie tego zadania pozwoliło nam realizację naszego celu statutowego zakładającego działania w obszarze edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości”. W wyniku realizacji zadania powstała Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego, która w sposób zasadniczy przewartościowała wizerunek tego czołowego polskiego prehistoryka i archeologa, a jednocześnie wybitnego działacza społecznego i patrioty, w oparciu o odpowiedni zestaw oryginalnych źródeł historycznych. Znalazły się  wśród nich zarówno teksty samego Józefa Kostrzewskiego (publikowane oraz pozostające w rękopisie), jak i publikacje poświęcone jego osobie, a także zdjęcia i dokumenty. Udostępniono je w formie cyfrowej na ogólnie dostępnej, bezpłatnej i szeroko znanej platformie internetowej Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), opatrując tekstami wprowadzającymi i podpisami oraz systemem  odnośników.
 2. 26 i 27.04.2014 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 03.05.2014 r. podczas zawodów skokowych odbywających się w JKS Mieczowo zorganizowaliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi. Uczestniczący w zawodach zawodnicy oraz publiczność mogła się przekonać jak można zbudować bezpieczne relacje z koniem i przez to osiągać lepsze rezultaty sportowe.
 4. 16 – 18.05.2014 r. w ośrodku agroturystycznym Ostrowo Młyn zorganizowaliśmy „Klinikę” z amerykańskim trenerem i specjalistą od układania koni Joe Turnerem. Klinika miała na celu poznanie technik i metod pracy z końmi, które finalnie prowadzą do dobrego porozumienia z tymi zwierzętami, a tym samym jada konna staje się bezpieczna. Techniki pracy z końmi zaprezentowane przez Joe Turnera są uniwersalne i pozwalają również osiągać bardzo dobre wyniki sportowe. Jednak nasza organizacja głównie kładzie nacisk na bezpieczną, rekreacyjną jazdę konną.
 5. od 01.06 do 31.12.2014 realizowaliśmy zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

„Wolontariusz – profesjonalista: pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”. Realizacja zadania miała na celu:

 • podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),
 • podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,
 • budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,
 • podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie – wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 • rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Tym samym projekt miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, miał spowodować napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia były jednocześnie platformą służącą, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Cele zostały osiągnięte.

6. W 2014 r. zebraliśmy materiały, zredagowaliśmy artykuły, złożyliśmy i wydaliśmy dwa numery internetowego             pisma WesternNET, które ma na celu popularyzację rekreacyjnej jazdy konnej i jeździectwa w ogóle oraz                   naturalnych metod pracy z końmi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2014 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 63 414,02 zł w tym:

– darowizny 8 842,02 zł,

– działalność statutowa odpłatna 10 072,00 zł,

– dofinansowanie zadania przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 4 500 zł,

– dofinansowanie zadania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu inicjatyw Obywatelskich 40 000 zł.

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 62 445,05 zł w tym:

– zużycie materiałów 571,39 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia 32 318,93 zł

– pozostałe 29 554,73 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
 2. Wydatki na umowy zlecenia w 2014 roku wyniosły: 32 318,93 zł.
 3. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. Fundacja posiada rachunki bankowe w Raiffeisen POLBANK.
 6. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 4 812,47 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała lokat bankowych.
 7. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 8. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 9. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 10. Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2013.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2013 podjęła następujące działania:

 1. 1.09.2013 r. przygotowała i przeprowadziła imprezę pt. „Pożegnanie lata”. Impreza maiła na celu zapoznania uczestników z naturalnymi metodami pracy z końmi, oraz promowanie bezpiecznej rekreacyjnej jazdy konnej w formie pokazów edukacyjnych i zabawy.
 2. 14.09.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 15.09.2013 r. przeprowadziliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi, podczas amatorskich zawodów jeździeckich i w powożeniu zaprzęgami.
 4. 26 i 27.09.2013 zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjno-integracyjny dla klas pierwszych Społecznego Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Podczas zajęć przeprowadziliśmy szereg pokazów i ćwiczeń z końmi w celu bezpiecznej, rekreacyjnej jazdy konnej.
 5. 30.11 i 1.12.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe w Centrum Hipiki Jaszkowo, gdzie na spotkaniu jeźdźców w stylu klasycznym zapoznawaliśmy z podstawami psychologii koni i ćwiczyliśmy naturalne metody pracy z nimi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2013 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 9 110,00 zł w tym:

– darowizny 1 710,00 zł

– działalność statutowa odpłatna 7 400,00 zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 5 595,83 zł w tym:

– zużycie materiałów 610,58 zł

– usługi obce 3 037,24 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 800,00 zł

– pozostałe 1 148,01 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. a) W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę
 2. b) Wydatki na umowy o dzieło w 2013 roku wyniosły: 800,00 zł.
 3. c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. e) Fundacja posiada rachunki bankowe w Raffeisen POLBANK.
 6. f) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił

3 514,17 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała lokat bankowych.

 1. g) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 2. h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 3. i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 4. j) Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.

 

Zarząd i kontakt

Zarząd i kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

fundacja equuseko logoKRS 0000465931

REGON 302462132

NIP 7773232288

Adres:

ul. Słoneczna 2

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn

Konto bankowe:

RaiffeisenPolbank

47 1750 1019 0000 0000 2221 6074

Jeżeli zechcesz wesprzeć nasze działania a nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z nami! Podamy wszelkie dane łącznie z podstawą prawną.

Wspierając działalność organizacji pozarządowych darowizną, masz prawo odliczyć wartość darowizny od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania.

Dane kontaktowe:

E-mail: equuseko@gmail.com lub westernhobby@gmail.com

W skład zarządu wchodzą:

Prezes Fundacji – Wiesława Czerpińska

Wiceprezes Fundacji – Anita Kaczor

Wiceprezes Fundacji – Maciej Filoda

Statut Fundacji

Statut Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Józefa Bronisława Urbanowskiego zwanym dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 marca 2013 roku w kancelarii notarialnej w Poznaniu przy Placu Wolności 7/1, przed notariuszem Magdaleną Łużyńską-Sawarzyńską, Repertorium A numer 1132/2013.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać pieczęci i pieczątek z nazwą Fundacji.
 3. Fundacja może posiadać własną odznakę, godło oraz wydawać legitymacje.
 4. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 6. Fundacja nie działa przy żadnej partii politycznej i jest to organizacja całkowicie apolityczna.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest wieś Czerlejnko, gmina Kostrzyn, woj. Wielkopolskie.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Fundacja dla wykonywania celów statutowych może tworzyć oddziały, filie i placówki – w kraju oraz przedstawicielstwa za granicą.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§5

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w sposób umożliwiający nabycie przez nią statusu organizacji pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm).
 2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów ich rozszerzenia i konkretyzacja, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. 

Rozdział 2 Cele i zasady działania Fundacji  

§6

Celem Fundacji jest:

1) prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.

2) propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,

3) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,

4) ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,

5) wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,

6) edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.

7) promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,

8) budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,

9) wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,

10) prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,

11) rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,

12) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych

3) organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,

4) wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,

5) tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,

6) prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),

7) organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.

8) udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

 1. Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

1) we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

2) przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,

3) poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,

4) w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

§8

1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację wymaga dokonania zmiany niniejszego Statutu.

3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatnie bądź nieodpłatnie.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

2. Fundacja może być członkiem organizacji społecznych i gospodarczych.

§ 10

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),

2. działalność wydawnicza (58),

3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),

4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),

6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

Rozdział 3 Organy i organizacja Fundacji

§ 11

 1. Organami Fundacji są:

1)        Rada Fundacji, w dalszej części statutu zwana Radą,

2)        Zarząd Fundacji, w dalszej części statutu zwany Zarządem.

2.Członkowie Rady nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.
 6. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 8. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba:
  • 1)   pozostająca z którymkolwiek z członków Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia lub
  • 2)   skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 9. W razie nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas trwania stosunku pracy.
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być zwoływane listem poleconym, kurierem, pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie, na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady Fundacji.
 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
 6. Uchwały Rady Fundacji mogą zostać powzięte pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia lub podjęcie określonej uchwały.
 7. Członek Rady Fundacji uczestniczy w posiedzeniach osobiście i nie może być reprezentowany na nich przez pełnomocnika.
 8. W obradach Rady Fundacji mogą brać udział: przedstawiciel Fundatora oraz inne zaproszone osoby, w szczególności członkowie Zarządu.
 9. Zgodę na udział innych osób niż przedstawiciel Fundatora w posiedzeniach Rady Fundacji wyraża Przewodniczący Rady Fundacji.
 10. Udział innych osób w posiedzeniach Rady Fundacji może mieć charakter informacyjny lub doradczy. Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo głosu nad uchwałami Rady Fundacji.

§ 14

Do zadań Rady należy:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie statutu, połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§15

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
  1. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1)    uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

2)    uchwalanie regulaminów,

3)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

4)    ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

5)    podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

6)    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

7)    występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,

8)     występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji o połączenia z inną Fundacją,

9)    występowanie z wnioskiem do Rady Fundacji w przedmiocie likwidacji Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, z inicjatywy innego członka Zarządu (dla Zarządu wieloosobowego) lub na wniosek Rady Fundacji, przesyłając informację o terminie posiedzenia listem poleconym, kurierem, pocztą elektroniczną lub faksem na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem, wraz z określeniem porządku obrad.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Członek Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu osobiście i nie może być reprezentowany na nich przez pełnomocnika.
 6. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania posiedzenia, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia lub podjęcie określonej uchwały.
 7. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą pisemnych uchwał, podejmowanych bezwzględną większością głosów chyba, że Statut stanowi inaczej. Każdy członek Zarządu ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 9. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:

1) odwołania przez Radę Fundacji,

2) złożenia rezygnacji,

3) śmierci.

Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników nie wchodzących w skład Zarządu, oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych do kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.
 3. W sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i przed organami administracji publicznej, podatkowej i egzekucyjnej do reprezentacji Fundacji jest uprawniony każdy z członków Zarządu indywidualnie.

Rozdział 4 Majątek i dochody Fundacji

§ 19

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wymieniona w § 3 aktu notarialnego o założeniu Fundacji.
 2. Majątek Fundacji stanowią również nieruchomości, rzeczy ruchome, wartości materialne, prawne i środki uzyskane w toku jej działania.
 3. Fundacja działa bez chęci zysku, a środki Fundacji będą przeznaczane jedynie na cele statutowe, w tym rozwój Fundacji w przyszłości.
 4. Członkowie organów Fundacji (członkowie Zarządu lub Rady Fundacji) nie mogą czerpać zysków z działalności Fundacji, za wyjątkiem należnych wynagrodzeń, zwrotu kosztów oraz diet.

§ 20

 1. Fundacja pozyskuje środki na realizację swoich celów i pomnaża majątek poprzez:

1)        przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,

2)        organizowanie zbiórek i imprez publicznych

3)         uzyskiwanie dochodów z majątku Fundacji, w tym z nieruchomości, akcji, udziałów, obligacji i innych papierów wartościowych, wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych, odsetek bankowych,

4)        uzyskiwanie dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

5)        pozyskiwanie pomocy publicznej z Unii Europejskiej,

6)        pozyskiwanie wsparcia finansowego od innych organizacji i instytucji,

7)        uzyskiwanie innych przysporzeń majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 21

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd – za zgodą Rady Fundacji – składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 22

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. Nr 76, poz. 694, z 2002 r. ze zm.).

Rozdział 5 Postanowienia końcowe

§ 23

W ramach działalności Fundacji zabronione jest podejmowanie następujących działań/czynności:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, za wyjątkiem zwrotu funduszu założycielskiego, (por. §25 ust.5)
 3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. Sprawozdanie merytoryczne zawiera część dotyczącą działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia i ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. Przepisy o rachunkowości stosuje się odpowiednio.
 3. Zarząd Fundacji składa organowi nadzoru, określonemu w §4 statutu, corocznie sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

Rozdział 6 Likwidacja Fundacji

§ 25

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, osiągnięcia tych celów lub podjęcia decyzji Fundatora o rozwiązaniu Fundacji.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej.
 3. W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji Fundacji, Rada Fundacji powołuje likwidatora bądź likwidatorów Fundacji. Likwidatorami Fundacji mogą być członkowie Zarządu Fundacji bądź inne osoby fizyczne.
 4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony zgodnie z celami Fundacji określonymi w § 6 statutu.
 5. Zarząd Fundacji podejmując decyzję o likwidacji wskaże konkretne cele, na jakie majątek zostanie przeznaczony oraz podmioty, którym zostanie on przekazany.

Czerlejnko, dnia 21.03.2013 r.