Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2014.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2014 podjęła następujące działania:

 1. Od 15.03. do 15.09. 2014 r. pracowaliśmy nad realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego (w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)”. Powierzenie tego zadania pozwoliło nam realizację naszego celu statutowego zakładającego działania w obszarze edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości”. W wyniku realizacji zadania powstała Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego, która w sposób zasadniczy przewartościowała wizerunek tego czołowego polskiego prehistoryka i archeologa, a jednocześnie wybitnego działacza społecznego i patrioty, w oparciu o odpowiedni zestaw oryginalnych źródeł historycznych. Znalazły się  wśród nich zarówno teksty samego Józefa Kostrzewskiego (publikowane oraz pozostające w rękopisie), jak i publikacje poświęcone jego osobie, a także zdjęcia i dokumenty. Udostępniono je w formie cyfrowej na ogólnie dostępnej, bezpłatnej i szeroko znanej platformie internetowej Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), opatrując tekstami wprowadzającymi i podpisami oraz systemem  odnośników.
 2. 26 i 27.04.2014 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 03.05.2014 r. podczas zawodów skokowych odbywających się w JKS Mieczowo zorganizowaliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi. Uczestniczący w zawodach zawodnicy oraz publiczność mogła się przekonać jak można zbudować bezpieczne relacje z koniem i przez to osiągać lepsze rezultaty sportowe.
 4. 16 – 18.05.2014 r. w ośrodku agroturystycznym Ostrowo Młyn zorganizowaliśmy „Klinikę” z amerykańskim trenerem i specjalistą od układania koni Joe Turnerem. Klinika miała na celu poznanie technik i metod pracy z końmi, które finalnie prowadzą do dobrego porozumienia z tymi zwierzętami, a tym samym jada konna staje się bezpieczna. Techniki pracy z końmi zaprezentowane przez Joe Turnera są uniwersalne i pozwalają również osiągać bardzo dobre wyniki sportowe. Jednak nasza organizacja głównie kładzie nacisk na bezpieczną, rekreacyjną jazdę konną.
 5. od 01.06 do 31.12.2014 realizowaliśmy zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich:

„Wolontariusz – profesjonalista: pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”. Realizacja zadania miała na celu:

 • podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,
 • przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),
 • podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,
 • budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,
 • podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie – wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 • rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Tym samym projekt miał na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, miał spowodować napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia były jednocześnie platformą służącą, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Cele zostały osiągnięte.

6. W 2014 r. zebraliśmy materiały, zredagowaliśmy artykuły, złożyliśmy i wydaliśmy dwa numery internetowego             pisma WesternNET, które ma na celu popularyzację rekreacyjnej jazdy konnej i jeździectwa w ogóle oraz                   naturalnych metod pracy z końmi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2014 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 63 414,02 zł w tym:

– darowizny 8 842,02 zł,

– działalność statutowa odpłatna 10 072,00 zł,

– dofinansowanie zadania przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 4 500 zł,

– dofinansowanie zadania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu inicjatyw Obywatelskich 40 000 zł.

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 62 445,05 zł w tym:

– zużycie materiałów 571,39 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i zlecenia 32 318,93 zł

– pozostałe 29 554,73 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
 2. Wydatki na umowy zlecenia w 2014 roku wyniosły: 32 318,93 zł.
 3. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. Fundacja posiada rachunki bankowe w Raiffeisen POLBANK.
 6. Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 4 812,47 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała lokat bankowych.
 7. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 8. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 9. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 10. Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.

Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Projekt Wolontariusz profesjonalista…

Z nieukrywaną radością informujemy, że Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu:

„Wolontariusz – profesjonalista:

pomocnik hipoterapeuty i instruktora jeździectwa w świadomej pracy z końmi”.

Celem projektu jest: – podniesienie kwalifikacji wolontariuszy i hipoterapeutów w zakresie odpowiedniego postępowania z końmi poprzez szkolenia teoretyczne i praktyczne,

– przeszkolenie wolontariuszy, którzy są nieodzowni podczas prowadzenia wszelkiego rodzaju aktywności z udziałem koni, takich jak hipoterapia, sport i rekreacja (zajęcia hipoterapeutyczne, zawody, obozy dla dzieci i młodzieży, festyny, pokazy, itp.),

– podniesienie – przy zastosowaniu instytucji wolontariatu – zaangażowania społeczności lokalnej w aktywne działanie i zdobywanie wiedzy w sferze działań obywatelskich poprzez zajęcia grupowe,

– budowanie pozytywnego wizerunku wolontariuszy jako profesjonalistów,

– podkreślenie roli wolontariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych i jednocześnie wskazanie możliwości rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,

– rozwijanie współpracy międzypokoleniowej poprzez wolontariat.

Dzięki projektowi mamy zamiar przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa podczas pracy z końmi. Wyższy poziom bezpieczeństwa, spowoduje napływ nowych wolontariuszy, którzy będą chcieli nieść pomoc podczas pracy z tymi zwierzętami. Takie grupowe szkolenia będą jednocześnie platformą służącą lepszemu wzajemnemu poznaniu się, rozwijaniu zainteresowań, tworzeniu koalicji w celu współpracy, wymiany doświadczeń i wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych.

Projekt zakończony.

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko za rok 2013.

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko

62-025 Czerlejnko, poczta Kostrzyn, ul. Słoneczna 2

KRS: 0000465931, data wpisu: 17.06.2013 r.

REGON: 302462123

NIP: 7773232288

Zarząd:

Wiesława Czerpińska – prezes Fundacji

Anita Kaczor – wiceprezes Fundacji

Maciej Filoda – wiceprezes Fundacji

Cele statutowe Fundacji:

 • prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony zdrowia i propagowania zdrowego trybu życia młodego pokolenia, w związku z koniecznością adaptacji do tempa zmian zachodzących w dzisiejszym świecie oraz chęcią ochrony przed różnymi formami wykluczenia społecznego ze względu na miejsce zamieszkania, płeć, wiek czy niepełnosprawność.
 • propagowanie rekreacyjnej jazdy konnej jako istotnego czynnika aktywizującego lokalną działalność turystyczną i agroturystyczną,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa i ekologii,
 • ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego i społecznego,
 • wspieranie i propagowanie lokalnych produktów i usług bazujących na tradycyjnych i ekologicznych technologiach,
 • edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości.
 • promowanie idei powrotu do natury poprzez zdrowy, ekologiczny styl życia,
 • budowanie świadomości społecznej, co do konieczności ciągłego rozwoju,
 • wspieranie budowania i organizowania społeczności lokalnych w celu przeciwdziałania wykluczeniom,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dzieci i młodzieży, mającej na celu podniesienie świadomości zagrożeń, jakie niosą zmiany cywilizacyjne,
 • rozwój kapitału ludzkiego przyczyniającego się do wzrostu spójności społecznej,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych – w kraju i za granicą – zainteresowanych i wspierających jej cele.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • tworzenie i wspieranie nowatorskich programów i projektów mających na celu rozwój indywidualny, jak i rozwój cech społecznych we wszystkich formach i kontekstach, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, kursów, prezentacji, zajęć w zakresie realizacji celów statutowych, dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • organizowanie niekomercyjnych imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy,
 • wydawanie własnego (lub we współpracy z innymi podmiotami) biuletynu/czasopisma,
 • tworzenie i rozpowszechnianie programów informacyjnych, szkoleniowych, w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie wszelkiej innej działalności wydawniczej i publicystycznej mającej na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu celów Fundacji (prowadzenie portalu internetowego, wydawanie materiałów naukowych, szkoleniowych w postaci publikacji i innych, inne podobne przedsięwzięcia),
 • organizowanie międzynarodowych spotkań studyjnych, szkoleniowych i seminaryjnych w Polsce i za granicą.
 • udział w przedsięwzięciach propagujących cele statutowe Fundacji, organizowanych przez inne podmioty.

Fundacja realizuje swoje cele, zadania i przedsięwzięcia:

 • we współpracy z organami administracji państwowej oraz samorządowej, placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
 • przy pomocy własnych struktur organizacyjnych lub przez zlecenie zadań innym podmiotom,
 • poprzez wspieranie, w tym finansowe, innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele,
 • w innej stosownej formie organizacyjnej, logistycznej, technicznej i finansowej.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Fundacja prowadzi działalność statutową – odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18),
 2. działalność wydawnicza (58),
 3. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i telewizyjnych (59),
 4. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
 5. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
 6. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
 9. działalność wspierająca edukację (85.60.Z).

W ramach działalności statutowej Fundacja w roku 2013 podjęła następujące działania:

 1. 1.09.2013 r. przygotowała i przeprowadziła imprezę pt. „Pożegnanie lata”. Impreza maiła na celu zapoznania uczestników z naturalnymi metodami pracy z końmi, oraz promowanie bezpiecznej rekreacyjnej jazdy konnej w formie pokazów edukacyjnych i zabawy.
 2. 14.09.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe mające na celu przybliżenie uczestnikom naturalnych metod pracy z końmi i własnego rozwoju poprzez kontakt z tymi zwierzętami.
 3. 15.09.2013 r. przeprowadziliśmy pokaz jazdy konnej w stylu western oraz naturalnych metod pracy z końmi, podczas amatorskich zawodów jeździeckich i w powożeniu zaprzęgami.
 4. 26 i 27.09.2013 zorganizowaliśmy wyjazd edukacyjno-integracyjny dla klas pierwszych Społecznego Gimnazjum im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu. Podczas zajęć przeprowadziliśmy szereg pokazów i ćwiczeń z końmi w celu bezpiecznej, rekreacyjnej jazdy konnej.
 5. 30.11 i 1.12.2013 r. zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe w Centrum Hipiki Jaszkowo, gdzie na spotkaniu jeźdźców w stylu klasycznym zapoznawaliśmy z podstawami psychologii koni i ćwiczyliśmy naturalne metody pracy z nimi.

Informacja o uzyskanych przychodach:

W 2013 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju I Edukacji EquusEko uzyskała przychody w kwocie 9 110,00 zł w tym:

– darowizny 1 710,00 zł

– działalność statutowa odpłatna 7 400,00 zł

Informacja o poniesionych kosztach:

Wydatki administracyjne 5 595,83 zł w tym:

– zużycie materiałów 610,58 zł

– usługi obce 3 037,24 zł

– wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło 800,00 zł

– pozostałe 1 148,01 zł

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:

 1. a) W 2013 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę
 2. b) Wydatki na umowy o dzieło w 2013 roku wyniosły: 800,00 zł.
 3. c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
 4. d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
 5. e) Fundacja posiada rachunki bankowe w Raffeisen POLBANK.
 6. f) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił

3 514,17 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała lokat bankowych.

 1. g) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach 0,00 zł.
 2. h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
 3. i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
 4. j) Księgowość jest prowadzona we własnym zakresie.

Dane o działalności zleconej:

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko nie wykonywała działalności gospodarczej.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko żadna kontrola.

Informacja o rozliczeniach Fundacji:

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS. Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS regulowane były na bieżąco i terminowo.

 

Projekt Kulturalne Ikony Regionu

Projekt Kulturalne Ikony Regionu

Jesteśmy organizacją społeczną kojarzoną z końmi, organizacją szkoleń horsemanship i z rekreacyjną jazdą konną w stylu western. To prawda, że prowadzimy wiele takich i podobnych działań i że ten obszar działalności jest nam szczególnie bliski. Prowadzi to jednak do stereotypowego postrzegania naszej działalności społecznej. Ale my lubimy łamać wszelkie stereotypy! Nasze cele statutowe zakładają działania w wielu obszarach pożytku publicznego, a jednym z nich jest „edukacja dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na rzecz regionalnych wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznej przedsiębiorczości”.  Od 15 marca 2014 r. pracowaliśmy nad realizacją zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego (w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej)”.

Prof. Józef Kostrzewski – Wielkopolanin, czołowy polski prehistoryk, archeolog, a jednocześnie wybitny działacz społeczny i patriota jest najczęściej postrzegany jedynie jako badacz słynnej prehistorycznej osady w Biskupinie. Zadanie, które zrealizowaliśmy miało na celu zasadnicze przewartościowanie i wzbogacenie wizerunku Profesora, niewątpliwie zasługującego na miano kulturalnej ikony regionu.

Więcej o zrealizowanym zadaniu:loga_WBC_www

KOLEKCJA CYFROWA PROF. JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO (1885-1969) –  CZOŁOWEGO POLSKIEGO PREHISTORYKA, MUZEALNIKA I PATRIOTY – JUŻ DOSTĘPNA NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ WBC (WIELKOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA)

Kolekcja cyfrowa prof. Józefa Kostrzewskiego, powstała dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Jej celem było zasadnicze przewartościowanie wizerunku tego czołowego polskiego prehistoryka i archeologa, a jednocześnie wybitnego działacza społecznego i patrioty, w oparciu o odpowiedni zestaw oryginalnych źródeł historycznych. Znalazły się  wśród nich zarówno teksty samego Józefa Kostrzewskiego (publikowane oraz pozostające w rękopisie), jak i publikacje poświęcone jego osobie, a także zdjęcia i dokumenty. Udostępniono je w formie cyfrowej na ogólnie dostępnej, bezpłatnej i szeroko znanej platformie internetowej Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC), opatrując tekstami wprowadzającymi i podpisami oraz systemem  odnośników. Do utworzenia Kolekcji wykorzystano liczne pozyskane już uprzednio archiwalia, uzupełnione wynikami dodatkowej kwerendy, przeprowadzonej w kilku wybranych archiwach i bibliotekach naukowych w Polsce i za granicą. W efekcie uzyskano znacznie pełniejszy wizerunek życia i działalności tego wybitnego Wielkopolanina, Polaka i Europejczyka.

Dzięki umieszczeniu Kolekcji w WBC, gdzie stanowi ona osobną pozycję głównego menu, a także dzięki szerokiej promocji, towarzyszącej inauguracji tego przedsięwzięcia, może się ona już wkrótce stać stałym i ważnym źródłem informacji o prof. Józefie Kostrzewskim i głównych kontekstach naukowych, historycznych i kulturowych związanych z jego osobą. Ponieważ WBC jest zintegrowana z kilkudziesięcioma innymi polskimi bibliotekami cyfrowymi, jej zawartość można przeglądać również za pośrednictwem każdej z zainstalowanych tam wyszukiwarek. Zgodnie z przyjętym założeniem, obecny – skromny, bo liczący jedynie 50 pozycji o łącznej objętości 500 stron, zasób Kolekcji stanowi zalążek zespołu, który będzie w przyszłości systematycznie rozszerzany.

Realizatorem projektu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju i Edukacji EquusEko (prezes – Wiesława Czerpińska); opracowanie merytoryczne – dr Andrzej Prinke (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu);
przygotowanie informatyczne – mgr Ewa Wichlińska (Biblioteka Uniwersyteckiej w Poznaniu).

 Andrzej Prinke

Poznań, 30 X 2014

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa – Kolekcja prof. Józefa Kostrzewskiego

 WBC_www